author-avatar

درباره KHSilent

دانشجوی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد مسلط به php, JavaScript, c, c#, cpp