Serial – سریال

Serial – سریال

Serial – سریال در آردوینو، برای ارتباط بین برد آردوینو و رایانه یا سایر دستگاه ها استفاده می شود. همه بردهای آردوینو حداقل یک پورت سریال دارند (که به UART یا USART نیز معروف است) و برخی از آنها دارای چندین پورت هستند.

ادامه مطلب