isControl - کاراکتر کنترلی بودن

isControl – کاراکتر کنترلی بودن

تابع isControl – کاراکتر کنترلی بودن در آردوینو، کاراکتر کنترلی بودن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی یک کاراکتر کنترلی باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

ادامه مطلب