isSpace - فضا داشتن

isSpace – فضا داشتن

تابع isSpace – فضا داشتن در آردوینو، فضای خالی داشتن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی فضای خالی داشته باشد ، مانند (‘/f’) ، خط جدید (‘/n’) ، carriage return (‘/r) ، تب افقی (‘/t’) ، تب عمودی (‘/v’) ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

ادامه مطلب