Serial – سریال

Serial – سریال

Serial – سریال در آردوینو، برای ارتباط بین برد آردوینو و رایانه یا سایر دستگاه ها استفاده می شود. همه بردهای آردوینو حداقل یک پورت سریال دارند (که به UART یا USART نیز معروف است) و برخی از آنها دارای چندین پورت هستند.

ادامه مطلب

isWhitespace - فضا داشتن

isWhitespace – فضا داشتن

تابع isWhitespace – فضا داشتن در آردوینو، فضای خالی داشتن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی فضای خالی یا تب افقی (‘/t’)  داشته باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

ادامه مطلب

isSpace - فضا داشتن

isSpace – فضا داشتن

تابع isSpace – فضا داشتن در آردوینو، فضای خالی داشتن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی فضای خالی داشته باشد ، مانند (‘/f’) ، خط جدید (‘/n’) ، carriage return (‘/r) ، تب افقی (‘/t’) ، تب عمودی (‘/v’) ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

ادامه مطلب

isPunct - علامت‌نگارشی بودن

isPunct – علامت‌نگارشی بودن

تابع isPunct – علامت‌نگارشی بودن در آردوینو، وجود علائم نگارشی را بررسی می کند به عنوان مثال کاما (,) ، سمیکالن(,) ، علامت تعجب (!) و… . اگر ورودی علائم نگارشی داشته باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

ادامه مطلب