با توجه به تعداد باندهای رنگی مقاومت، مقدار مقاومت را محاسبه کنید