millis - پیمایش میلی‌ثانیه

millis – پیمایش میلی‌ثانیه

تابع millis – پیمایش میلی‌ثانیه در آردوینو، تعداد میلی ثانیه ها را از زمانی که برد آردوینو شروع به اجرای برنامه کرد ، برمی گرداند. این عدد پس از تقریباً 50 روز سرریز می شود (و به صفر برمی گردد).

ادامه مطلب