isWhitespace - فضا داشتن

isWhitespace – فضا داشتن

تابع isWhitespace – فضا داشتن در آردوینو، فضای خالی داشتن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی فضای خالی یا تب افقی (‘/t’)  داشته باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

ادامه مطلب

isSpace - فضا داشتن

isSpace – فضا داشتن

تابع isSpace – فضا داشتن در آردوینو، فضای خالی داشتن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی فضای خالی داشته باشد ، مانند (‘/f’) ، خط جدید (‘/n’) ، carriage return (‘/r) ، تب افقی (‘/t’) ، تب عمودی (‘/v’) ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

ادامه مطلب

isPunct - علامت‌نگارشی بودن

isPunct – علامت‌نگارشی بودن

تابع isPunct – علامت‌نگارشی بودن در آردوینو، وجود علائم نگارشی را بررسی می کند به عنوان مثال کاما (,) ، سمیکالن(,) ، علامت تعجب (!) و… . اگر ورودی علائم نگارشی داشته باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

ادامه مطلب

isGraph - قابل‌چاپ بودن

isGraph – قابل‌چاپ بودن

تابع isGraph – قابل‌چاپ بودن در آردوینو، قابل‌چاپ بودن (با مقداری محتوا) یک کاراکتر را بررسی می کند (space قابل چاپ است اما محتوا ندارد). اگر ورودی قابل چاپ باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند

ادامه مطلب

isControl - کاراکتر کنترلی بودن

isControl – کاراکتر کنترلی بودن

تابع isControl – کاراکتر کنترلی بودن در آردوینو، کاراکتر کنترلی بودن یک کاراکتر را بررسی می کند. اگر ورودی یک کاراکتر کنترلی باشد ، مقدار درست (true) را برمی گرداند و اگر نباشد مقدار 0 یا نادرست را برمی گرداند.

ادامه مطلب