Random Numbers - اعداد رندوم

random – رندوم

random - رندوم

توضیحات

تابع random – رندوم در آردوینو، اعداد رندوم تولید می کند.

نحوه استفاده

random(max)
random(min, max)
 • در قسمت min حداقل مقدار عدد رندوم (تصادفی) را مشخص می کند.
 • در قسمت max حداکثر مقدار عدد رندوم را مشخص می کند.

خروجی تابع

عددی بین max-1 و min مقدار مشخص شده.

 • خروجی از نوع long است.

مثال

این کد یک عدد تصادفی تولید کرده و ان را در سریال مانیتور نمایش می دهد.

long randNumber; // تعریف مغییر

void setup() {
 Serial.begin(9600);

 // if analog input pin 0 is unconnected, random analog
 // noise will cause the call to randomSeed() to generate
 // different seed numbers each time the sketch runs.
 // randomSeed() will then shuffle the random function.

 randomSeed(analogRead(0));
}

void loop() {
 // عددی تصادفی بین 0 تا 299 تولید می کند
 randNumber = random(300);
 Serial.println(randNumber);

 // یک عدد تصادفی از 10 تا 19 چاپ می کند
 randNumber = random(10, 20);
 Serial.println(randNumber);

 delay(50);
}

نکات مهم

 • گر مهم باشد که دنباله ای از مقادیر تولید شده توسط random() متفاوت باشد ، در اجرای بعدی یک طرح ، از randomSeed()  برای تولید مقدار اعداد تصادفی با ورودی نسبتاً تصادفی مانند analogRead()  روی پین غیر متصل استفاده کنید.
 • برعکس ، استفاده از اعداد تصادفی که دقیقاً تکرار می شوند گاهی می تواند مفید باشد. این را می توان با فراخوانی randomSeed()  با یک شماره ثابت انجام داد.
 • در قسمت پارامتر max باید با توجه به نوع داده متغیری که مقدار در آن ذخیره شده است ، انتخاب شود. در هر صورت، حداکثر مقدار باید در محدوده long قرار داشته باشد ( 32 بیت – 2،147،483،647 ). تنظیم max بر روی مقادیر بالا خطایی در هنگام کامپایل ایجاد نمی کند، اما در هنگام اجرا ، اعداد تولید شده آنطور که انتظار می رود نخواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *