Math - ریاضی

constrain – محدودکردن

constrain - محدودکردن

توضیحات

تابع constrain – محدودکردن در آردوینو، محدود کردن یک عدد در یک محدوده را برعهده دارد.

نحوه استفاده

constrain(x, a, b)
  • x: عددی که باید محدود شود.
  • a: حد پایین دامنه
  • b: حد بالا دامنه

تمام داده مجاز هستند.

خروجی تابع

  1. x: اگر x بین a و b باشد
  2. a: اگر x کوچکتر از a باشد
  3. b: اگر x بزرگتر از b باشد

مثال

این کد مقادیر سنسور را بین 10 تا 150 محدود می کند.

sensVal = constrain(sensVal, 10, 150);  

نکات مهم

به دلیل نحوه اجرای تابع constrain() ، از استفاده از سایر توابع درون پرانتز خودداری کنید ، ممکن است منجر به نتایج نادرست شود.

نمونه اشتباه:

int constrainedInput = constrain(Serial.parseInt(), minimumValue, maximumValue);   // از این کد اجتناب کنید

به جای ان از این کد استفاده کنید:

int input = Serial.parseInt();  
int constrainedInput = constrain(input, minimumValue, maximumValue);

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *